Veli Bilgilendirme Sistemi Français English
Ortaokul

Fen Bilimleri

Fen ve Teknoloji doğadaki olguları, kavramları, ilkeleri, doğa kanunlarını ve kuramları anlama, yorumlama, uygulama ve bunlardan günlük hayatta yararlanabilme gayretleridir. Okulumuzun eğitim-öğretim sistemindeki temel amaç, mevcut bilgileri aktarmaktan çok bilgiye ulaşma becerilerini kazandırmaktır. Bu da üst düzey zihinsel süreç becerileriyle olur. Okulumuzda fen öğretiminin temelini, laboratuvar çalışmaları, gezi-gözlem ve buna ilişkin çeşitli etkinlikler oluşturmaktadır. Teorik fen derslerinde öğrenilen bilgilerin yaparak-yaşayarak öğrenilmesi büyük bir oranda laboratuvarlarda ve doğal ortamlarda olur. Çünkü, birçok konu oldukça soyuttur, bu bilgilerin elle tutulur gözle görülür hale getirilmesi gerekir. Fen eğitimiyle öğrencilerimize;

özellikleri kazandırılmaktadır. Fen ve Teknoloji dersi işlenirken konunun özelliğine göre;

yöntemlerinden bir veya birkaçı uygulanmaktadır.
Fen laboratuarı Orta Öğretim 5–6–7–8. sınıf konularında geçen deneylerin yapılması için gerekli tüm donanıma sahiptir. Okulumuzda Fen ve Teknoloji öğretimiyle öğrenci önce dersi sever. Derste etkindir. Yaparak yasayarak öğrenir. Gözlem yapar, inceler, araştırır ve deney yapar. Bilgiyi kendisi keşfeder ve bulur. Öğrendiği bilgiyi yorumlar, öğrendiği bilgiden kuşku duyar, geçmiş deneyimleriyle ve günlük yasamla bağlantı kurar, öğrendiği bilgiyi uygular, öğrendiği bilgiyle yaşamını şekillendirir ve karsılaştığı problemleri çözer. Öğrenci öz denetimini geliştirir; fikrini söyleyebilir ve savunabilir, karar verebilir, sorumluluk alabilir. Grup çalışmalarına katılır, bilgilerini paylaşır. Bilgiye ulaşmayı, düşünmeyi, yaşam boyu öğrenmeyi öğrenir.
Günümüzde teknoloji çok hızlı bir şekilde gelişmektedir. Bu sebeple insanlarında sürekli ve ayni hızda bir eğitimden geçirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bilim ve teknolojideki bu gelişmeler, her meslek dalına yeni bilgi, teknik ve araçlar getirmektedir. Bu yenilik ve değişiklik de eğitimin uygun ders teknikleriyle desteklenmesini gerektirmektedir. Eğitim ve öğretimimizin uygulaması olarak öğrencilerimiz teorik bilginin pratiğini görüp, uygulanabilirliğini öğrenip, aldığı bilgiyi kullanabilecekleri düzeye ulaşabileceklerdir.
Hedeflerimiz; öğrencilerimize yapıcı, eleştirel düşünce gücü ve bilimsel çalışma basamaklarını kullanma alışkanlığı kazandırmaktır.

En az 1024x1280 çözünürlük, Chrome tarayıcı tavsiye edilir.
TED Bursa Koleji Bilgi İşlem Departmanı © 2010-2014