K12net English
Uluslararası Bakalorya

Sıkça Sorulan Sorular

IBO nedir?

IBO (Uluslararası Bakalorya Organizasyonu - International Baccalaureate Organization), 1968 yılında kurulmuş, uluslararası eğitim alanında lider bir kuruluştur. IBO; PYP (ilk Yıllar Programı), MYP (Orta Yıllar Programı) ve Diploma Programlarını geliştirerek dünyada 148 ülkede 4,527 okulda 1,300,000 öğrenciye uluslararası ve kaliteli bir eğitim imkanı sağlar. Felsefesi; kültürlerarası anlayış ve saygı yoluyla daha iyi ve barışçıl bir dünya yaratmaya katkıda bulunacak, sorgulayan, bilgili ve duyarlı gençler yetiştirmektedir. Ayrıca bu programlar, dünyanın bir ucundan diğer bir ucundaki tüm öğrencileri aktif, duyarlı, yaşam boyu öğrenen ve farklı olmanın haklı olmayı etkilemeyeceğini bilen bireyler olmaya teşvik eder. TED Bursa Koleji; Uluslararası Bakalorya Organizasyonu'nun orta öğretimin son iki yılında okuyan öğrenciler için tasarlanan ve kapsamlı bir program olan Diploma Programı'nı 2006 yılından beri yetkin bir şekilde uygulayan Bursa'daki tek okuldur.
IB Müfredat içeriği nasıldır?

IB Diploma Programı müfredat çerçevesi ana konuların etrafındaki altı bilgi alanını göstermektedir. IB Diploma öğrencilerinin her gruptan bir ders almaları gerekmektedir. Altı dersin en az üçü ileri Düzey (HL) ve diğer üç dersi ise standart düzeyden (SL) olmalıdır. Buna ek olarak, öğrenciler Bilgi Kuramı dersi (TOK) alırlar, Bitirme Tezlerini teslim ederler ve CAS (Yaratıcılık, Hareket ve Hizmet) çalışmalarında yer alırlar.
Bu programın kazandırdıkları nelerdir?

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, iki diploma alırlar. Bunlardan IB diploması yurtiçindeki vakıf üniversitelerinde öğrencinin IB diploma notuna göre farklı miktarlarda burs alabilmelerini sağladığı gibi Bilkent Üniversitesi'nde, istenen koşulları sağlamak koşuluyla, istediği bölüme, girdiği en düşük puanlı bölümden dahi yatay geçiş olanağı kazandırır. Yurtdışı üniversitelerde IB diploması tercih nedenidir. Ayrıca ileri düzey derslerden yüksek başarılı diploma notları alanlar, o derslerin üniversite 1.sınıftaki programlarından muaf tutulurlar. Burs almak açısından da ayrıcalıklıdırlar. IB diploması temel olarak bir üniversiteye hazırlama programıdır yani bir sınav hazırlık programı değildir. Bu nedenle de IB diploması almaya hak kazanan öğrencilerin tüm dünyada üniversite yaşamlarında çok başarılı oldukları gözlemlenmiştir. Bu konuda ülkemizde Bilkent Üniversitesi IB mezunları ile ilgili yaptığı araştırmalarda üniversite eğitimi için en iyi hazırlanmış lise mezunlarının bu guruptaki öğrenciler olduğu sonucunu çıkarmış ve bu nedenle de bu öğrencilere üniversitede ek haklar sağlamıştır. Ayrıca dünyanın en seçkin üniversiteleri de aynı nedenlerle bu öğrencilere burs haklarının yanında bazı derslerden muafiyet hakları sağlamaktadır. Bu programın içeriği akademik olarak ülkemizin programının tamamını kapsadığı gibi bazı alanlarda fazlasını da içermektedir. O nedenle üniversite sınavlarına da akademik bilgi olarak hazırlanmak gibi ayrıca bir çaba gerektirmemektedir. Ancak ülkemizdeki sınavın çoktan seçmeli olması nedeni ile bu öğrencilerin bu anlamda daha fazla pratik ihtiyaçları söz konusudur. Programın akademik yanının dışında araştırma, tez yazma ve sosyal çalışma zorunlulukları ise öğrenciyi bir bütün olarak eğittiği için dünyada en fazla kabul gören ve en prestijli lise mezuniyet diplomasıdır.
Sadece IB Diploması ile ÖSYM' ye başvurulabilir mi?

TC Hükümeti sadece IB diploması ile yurt içindeki üniversitelere başvurulabilmesine izin vermez. Bu nedenle de ülkemizdeki öğrenciler ulusal programın yanında IB programını yaparak çift diploma ile mezun olurlar. Ancak yurt dışındaki üniversitelere ülkemizde yapılan üniversite sınavlarına girmeden sadece IB diploması ile başvuru ve kabul olanağı vardır. Bununla birlikte IB programını yurtdışındaki bir okulda tamamlayan ve diploma alan bir Türk öğrenci ülkemizde sadece bu diploma ve ülkemizdeki üniversite sınavları ile üniversiteye kabul edilir.
IB Diploma Programı zor bir program mıdır?

IBDP, MEB diploması ve üniversite sınavları talepleri beraberce ve tekrara yol açmayacak biçimde birleştirilerek düzenlendiği için, zamanı iyi kullanabilen, sorgulayıcı ve çalışkan öğrenciler için uygun bir programdır. Bu programın akademik gereklerinin yanında başka beceriler de istemesi, ulusal programı da yürütmesi nedeniyle öğrencinin düzenli, titiz, zamanında çalışmalarını teslim eden ve özellikle de Türkçe, İngilizce ve Matematik derslerinde ortalamanın üstünde başarılı bir öğrenci olması gereklidir. Öğrencinin iki yıl içerisinde Türkçe ve İngilizce dillerinde en az 30 civarında kitap okuması gerektiği içinde bu tip bir okuma alışkanlığını daha önceki yıllarda kazanmış olan öğrenci için de bu program bir avantajdır.
IB Diploma Programı Üniversite Sınavlarına hazırlanmayı engeller mi?

Bu programı başarıyla tamamlamış öğrencinin üniversite sınavlarında başarılı olması doğal bir sonuçtur. Bu program sırasında özellikle okuma, anlama ve analiz-sentez düzeyinde eğitim aldıkları için diğer öğrencilere kıyasla çok daha kısa zamanda sınava hazırlanabilmektedirler.
IB Diploma Programı öğrencisi iki yıllık programın sonunda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı lise diploması alabilecek midir?

Evet, öğrenci iki yıllık programın sonunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen lise diploması alma koşullarını yerine getirdiği takdirde, lise diplomasını da alabilecektir.
IB öğrencisi olup da IB diploması alamayan bir öğrenci lise diploması alabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın lise müfredat programında yer alan tüm derslerde başarılı olan öğrenciler IB diploması alamasalar da lise diploması almaya hak kazanırlar.
IB programlarını dünyada ve Türkiye'de kaç okul uygulamaktadır?

IB programları dünyada 148 ülkede 4527 okulda uygulanmaktadır. Ülkemizde IBO tarafından belirlenen standartlara sahip ve IBO denetiminden geçerek IB Diploma Programını uygulamak üzere yetkilendirilmiş 3 devlet lisesi ve 41 özel lise olmak üzere toplam 44 okul bulunmaktadır.
IBDP öğrencisi herhangi bir dersten başarısız olur ve diploma alamazsa başarısız olduğu dersten tekrar sınava girebilir mi?

Herhangi bir dersten başarısız olduğu ya da diploma koşullarından bir ya da birkaçını yerine getirmediği için diploma alamayan öğrenciler eksiklerini tamamlar. Kasım ve Mayıs aylarında yapılan sınavlara girerek başarılı olurlarsa diploma almaya hak kazanırlar. Diploma almak için Türkiye’de bir üniversiteye yerleştikten sonra da sınavlara girebilirler.
IBDP öğrencilerinin alabileceği en yüksek diploma puanı kaçtır?

IB programında en yüksek diploma puanı 45'dir. Derslerden alınabilecek en yüksek not 7, en düşük not ise 1'dir. Bitirme tezi ve Bilgi Kuramı tezlerinden alınacak yüksek notlar da öğrencinin ortalamasına en çok 3 puan olarak eklenir. Bu durumda 6 dersten 7 ve tezlerden de yüksek başarı elde eden öğrenci en fazla 45 puan alabilir.
En düşük diploma notu kaçtır?

Öğrencinin IB diploması alabilmesi için en az 24 puan almış olması gerekir. 24 puan aldığı halde diploma programının tüm gerekliliklerini yerine getirmeyen öğrenciler diploma alamazlar.
IBDP programını seçen bir öğrenci programdan çıkabilir mi?

Evet. Birinci yılın sonunda öğrenci IB programının gereklerini yerine getirmekte zorlanırsa programdan çıkmayı isteyebilir.
IB sertifikası nedir?

IB derslerinin herhangi bir ya da birkaçından sınava girip de başarılı olan öğrenciler, başarılı oldukları dersten IB sertifikası alırlar.
IB Diploması alabilmek için okul ücreti dışında ek bir ödemenin yapılması gerekir mi?

Evet. Sınav dönemlerinden 6 ay önce, iki kere olmak üzere 11.sınıfın Ekim ayında kayıt ve mayıs ayında girecekleri derslerin sınav ücretleri ve 11.sınıfın Mayıs ayında ise diğer derslerin kasım ayı sınav ücretleri Uluslararası Bakalorya Organizasyonu'nun İsviçre'deki hesabına gönderilmek üzere yaklaşık 800 Euro bir ücret ödenmesi gerekmektedir. Bu ücretin okulumuz ile bir ilgisi yoktur. Bu ücret IB İç ve Dış Değerlendirme Materyallerinin Uluslararası Bakalorya Organizasyonu tarafından kontrolü ve okunması için gereklidir. Her ders yılının başında çok küçük artışlarla Uluslararası Bakalorya Organizasyonu tarafından meblağ yeniden belirlenmektedir.
IB’yi özel kılan nedir ?

İnsanlar IB programı ve mezunları hakkında konuşurken, bazı sözcükleri sıkça kullanırlar; Yaşadığımız toplum, uluslararası bir ölçme standardı, çok yönlü değerlendirme, çok dillilik, uluslararası kabul görmüş bir standart, etkin öğrenme, iyi bir üniversiteye yerleşme, uluslararası bir dolaşım ağı açık fikirlilik, kültürler arası anlayış, risk alıcılar, toplum hizmeti, dünya vatandaşları, evrensel düşünce, idealist, dengeli, sorgulayıcı, şefkatli, ilkeli, araştırmacı, bilgili, …gibi. Tüm bu sözcükler programı özel kılan ve bir IB mezununu en iyi anlatan sözcüklerdir.
IBDP TED Bursa Koleji’nde nasıl uygulanır?

Program; Türkiye'de ilk kez 1996 yılında MEB Talim ve Terbiye Kurulu'nca kabul edilmiş, Tebliğler Dergisi'nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Okulumuzun Lise kısmında 2006-2007 öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Uluslararası Bakalorya Organizasyonu'na 2005'de başvurulmuş, gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra Temmuz 2006'da programın uygulanabilmesi için tarafımıza yetki verilmiştir. Okulumuzda IB Diploma Programı 10.sınıfta okutulmaya başlanır. 11.sınıfın sonunda program tamamlanır, 12.sınıfın Kasım ayında ise IB öğrencilerimiz diploma sınavlarına girerler. IBDP öğrencileri Milli Eğitim Programından da sorumludurlar. IB müfredatı ve MEB müfredatı birbirine entegre edilmiş şekilde uygulanır.

Uluslararası Diploma Programı ile ilgili detaylı bilgiye www.ibo.org adresinden ulaşabilirsiniz.

En az 1024x1280 çözünürlük, Chrome tarayıcı tavsiye edilir.
TED Bursa Koleji Bilgi İşlem Departmanı ©